Privacyverklaring Hartenbank

In deze privacyverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Gegevensverzameling

De Hartenbank slaat enkel de gegevens op waar u zelf toestemming voor geeft.

De persoonsgegevens die wij opslaan zijn naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Deze gegevens gebruiken wij om:

  • met u te communiceren door middel van e-mail, telefonisch of per post
  • relevante data te verzamelen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

U heeft altijd recht op inzage in de gegevens die wij van u opslaan. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. U kunt altijd uw toestemming weer intrekken. Dit kunt u doen via het intrekkings formulier op de website. Wij zullen dan uw gegevens verwijderen.

Wij versturen u onze digitale nieuwsbrief indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Beveiliging

De Hartenbank heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Verstrekking aan derden

Als u expliciet toestemming heeft gegeven om ook informatie over de Hersenbank te willen ontvangen geven wij uw contactgegevens door aan de Hersenbank.

Verder verstrekt de Hartenbank uw persoonsgegevens alleen aan derden indien hiertoe een wettelijke verplichting of grondslag zoals bedoeld in artikel 6 AVG voor aanwezig is.

Op het moment dat de Hartenbank uw gegevens aan een derde verstrekt waarborgen wij uw privacy door een verwerkingsovereenkomst af te sluiten waarin afspraken worden gemaakt hoe met uw persoonsgegevens om moet worden gegaan.

Cookies

De website www.hartenbank.nl slaat alleen functionele cookies op en geen persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wijzigingen op deze privacyverklaring zullen op de website van de Hartenbank worden gepubliceerd. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de AVG.

Vragen of klachten

Voor vragen of klachten over uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van het Netherlands Heart Institute via info@hartenbank.nl of 088 2333600

Ethische en juridische verklaring

Download hier